1 tháng 6, 2011

"GIẶC MÔNG THÁT VỚI TA LÀ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG, MÀ SAO CÁC NGƯỜI CỨ ĐIỀM NHIÊN KHÔNG MUỐN RỬA NHỤC?"...

Tranh cổ động chống quân Trung Quốc xâm lược, 1979
Mai Thanh Hải Blog - Tháng 12 năm Giáp Thân 1284 (hiệu Thiệu Bảo năm thứ 6), đại binh Thoát Hoan tiến đánh Chi Lăng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thất thế đưa quân chạy về Vạn Kiếp. Vua Nhân Tông thấy giặc mạnh, mời Hưng Đạo Vương về Hải Dương mà phán rằng: "Thế giặc to như vậy, mà chống với chúng thì dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng để cứu muôn dân?". Hưng Đạo Vương tâu: "Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng Tôn miếu Xã tắc thì sao?. Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng!". 


Vua Trần Nhân Tông nghe thế yên lòng. Hưng Đạo Vương trở về Vạn Kiếp hiệu triệu 20 vạn quân Nam, và thảo bài Dụ Chư tỳ tướng Hịch văn (Hán văn: 諭諸裨將檄文, thường gọi là Hịch Tướng sĩ) để khuyên răn tướng sĩ, đại ý khuyên binh sĩ học tập và rèn luyện võ nghệ, khuyên các tướng học tập trận pháp theo sách Binh thư yếu lược, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2.

Nhưng ngày này, khi Tổ quốc đang bị nhòm ngó, mưu toan lấn biển, cướp trời, những câu chữ - ý tứ trong Hịch Tướng sĩ vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và thấm đẫm tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, không khuất phục trước bạo ngược, hung tàn. Xin được nhắn nhủ lời của tiền nhân đến những bậc cầm quân, khiển tướng: "Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Trộm nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau".

Trân trọng giới thiệu "Hịch Tướng sĩ" của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
-----------------------------------------

HỊCH TƯỚNG SĨ

Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Ðức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có?. Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?.

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Ðiếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Ðãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!.

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Trộm nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Ði thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.

Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào!.

Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?.

Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhaị.

Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được  4 mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?.

Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.
Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?

Cho nên, ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

(Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn)

11 nhận xét:

 1. Bác ơi, bác cũng cẩn thận ko thì cũng mất sạch dữ liệu đấy ợ.

  Trả lờiXóa
 2. bên Youtube http://www.youtube.com/watch?v=mh0BhjORn3o

  Trả lờiXóa
 3. Nơi đảo xa CÓ ĐẢNG CHÚNG CON VỮNG LÒNG.???????

  Trả lờiXóa
 4. Bác cứ lưu lại có gì em sao ra 1 bản úp lên trang của em ^^

  Trả lờiXóa
 5. Thời nay Mông Thát với ta "vừa là đồng chí, vừa là anh em"

  Phải đổi thành:

  Nếu bất chợt có Mông Thát tràn sang thì gà trống đủ mua vui trong tình hữu nghị; mẹo cờ bạc đủ vui đời nhà binh. Vườn ruộng nhiều chia theo tình vô sản quốc tế; vợ con bận rất có ích cho bạn giải sầu. Tiền của dẫu lắm đem gửi Thụy Sĩ cũng vừa vặn; chó săn hay đem nhiều mồi nhậu. Chén rượu ngọt ngon cùng kính cẩn trao; giọng hát réo rắt thắm sâu tình hữu nghị đêm giao thừa Việt. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều làm Thái Thú, vui sướng biết chừng nào!

  Trả lờiXóa
 6. Mai Thanh Hải là biết lưu dữ liệu của Blog chưa?
  Anh Quý biết cách rồi nhé; giả sử Blog bị xóa dự liệu, sau đó lập Blog mới rồi mang dữ liệu đã lưu phục hồi trở lại (anh mới chỉ biết lưu chứ chưa biết phục hồi, nhưng có người giúp việc này).

  Trả lờiXóa
 7. Hoàng Cường14:39:00 1 thg 6, 2011

  Làm thơ đê!

  Trả lờiXóa
 8. "Cho nên, ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta".

  (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn)
  Ngày nay không thấy vị nào tự tin và thẳng thắn như vậy.Không hiểu vì sao?

  Trả lờiXóa
 9. "Cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh."
  Con ra ruộng rồi nhưng vẫn ghi lòng tạc dạ lời của Đức Thánh Trần, còn mấy anh cầm quân mà giỏi làm chánh trẹo, quại giao, quên bén câu này thì chỉ có nước đánh võ mồm!

  Trả lờiXóa
 10. Tin NLD:10h05 phut1/6/2011 tàu Hải quân Trung quốc bắn truy đuổi kìm kẹp tàu cá của ngư dân ta ở Trường sa ,cách đảo Đá đông 5 hải lý.Anh Lê văn giúp ngư dân Phú yên gọi điện đàm báo cho bộ đội biên phòng Phú yên.Còn không nghe nói đến Hải quân Việt nam có mặt ở Trương sa hay không.Hay là nhờ ngư dân tiện thể canh giữ chủ quyền biển đảo Trường sa luôn ,cái này thì tôi chưa rõ .

  Trả lờiXóa
 11. - Tại sao ở thế kỷ 13, Đại Việt dám đánh và thắng Nguyên-Mông mà chả cần ai giúp?
  Tổ tiên có biết Ta yếu, Địch mạnh không? Quá biết!
  Vậy, đừng ngụy biện về tương quan Ta-Tàu bây giờ.

  Trả lờiXóa