14 tháng 11, 2012

BÁC SŨNG LÀ BÁC SŨNG NÀO?..

"Bác Sũng là bác Sũng nào?. Cớ sao chú lại vận vào Tạp chi (Tạp chí)?...". (Chụp lại hình ảnh từ: Tạp Chí Cộng sản)

Cảm ơn Bạn đọc Khuê Nguyễn Công FB thông báo và chuyển hình ảnh này.

2 nhận xét: