Ngày 14 tháng 11 năm 2012

BÁC SŨNG LÀ BÁC SŨNG NÀO?..

"Bác Sũng là bác Sũng nào?. Cớ sao chú lại vận vào Tạp chi (Tạp chí)?...". (Chụp lại hình ảnh từ: Tạp Chí Cộng sản)

Cảm ơn Bạn đọc Khuê Nguyễn Công FB thông báo và chuyển hình ảnh này.

2 nhận xét: